zz_5910914_m

Naar een hoger plan
Cultuureducatiegroep zet zich in om cultuureducatie op scholen naar een hoger plan te brengen en is penvoerder in de regio Holland Rijnland voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Wij willen met dit project de deskundigheid van de scholen in de regio Holland Rijnland op het gebied van cultuureducatie verbeteren en kwalitatief goede cultuureducatie borgen in het programma van de school.

Om dit project tot een succes te maken wordt er met elke school een individueel ontwikkeltraject voor de looptijd van het project opgesteld. Iedere school wordt het hele traject begeleid door een van onze adviseurs cultuureducatie.

missie

Ons vertrekpunt
In de 21ste eeuw zullen jonge mensen sterk aangesproken worden op hun creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden. Cultuureducatie is onmisbaar om die competenties te laten groeien. Dit is de visie van de (rijks)overheid en die delen wij van harte. Wij leggen ons toe op het ontwikkelen van een palet aan instrumenten, dat scholen praktisch ondersteunt bij het realiseren van een bestendige, cultuureducatieve structuur. Belangrijk hierbij is dat elke school de middelen krijgt, die passen bij de eigen visie, ambitie en omgeving.

stelt

Wat willen we bereiken?
Cultuureducatiegroep wil dat elke basisschool kwalitatief goede cultuureducatie duurzaam opneemt in het schoolprogramma, zodat cultuureducatie een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van leerlingen. Het hoofddoel is verdieping en eigenaarschap van cultuureducatie bij alle basisscholen in Holland Rijnland. Om dit te bereiken hebben alle scholen in 2020:
1. Een visie op cultuureducatie in lijn met de schoolvisie,
2. Een beleidsplan cultuureducatie,
3. Budget voor cultuureducatie opgenomen in de begroting,
4. Een gecertificeerde icc’er,
5. De activiteiten voor cultuuronderwijs vastgelegd in het schoolplan.

Deze doelstellingen zijn de basis voor het verbeteren en waarborgen van cultuureducatie. Van hieruit werken we met de scholen aan het verbeteren van de deskundigheid van leerkrachten en/of het implementeren van een doorgaande leerlijn. Daarbij zal worden samengewerkt met diverse culturele partners.