Cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs

NPO & CmK

Middenin deze coronatijd is een nieuwe periode Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) van start gegaan. Tegelijkertijd ontvangen scholen via het NPO financiële middelen om leerlingen te helpen om leer- en ontwikkelachterstanden in te lopen die zij hebben opgedaan tijdens de coronaperiode. Cultuureducatie wordt in de NPO-menukaart van OCW genoemd als interventie bij de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden, maar is óók een leergebied waar in het afgelopen coronajaar op veel scholen een achterstand is ontstaan. Er ligt een kans binnen de combinatie van NPO en CmK om enerzijds de gemiste cultuureducatieve activiteiten in te halen en anderzijds creatieve en kunstzinnige activiteiten in te zetten voor het vergroten van het welbevinden van leerlingen.

Middels CmK-3 hopen we in het nieuwe schooljaar weer verder te kunnen bouwen aan cultuuronderwijs in de regio Holland Rijnland. Het is positief dat scholen de NPO-middelen ook voor cultuuronderwijs kunnen inzetten. Wij denken graag met de school mee hoe de beide programma’s elkaar zouden kunnen versterken.

Met deze handreiking willen we basisscholen ondersteunen bij het inzetten van kunst en cultuur in het NPO en informeren over de mogelijkheden die er zijn om een verbinding te maken met CmK.

4 redenen waarom cultuureducatie niet mag ontbreken in het NPO

1.       Het leergebied cultuureducatie heeft grote waarde voor alle leerlingen.
Door het afstandsonderwijs zijn nogal eens onderdelen van cultuureducatie vervallen. Het is belangrijk om te inventariseren wat leerlingen hebben gemist en hoe dat kan worden ingehaald.

2.       Cultuureducatie kan een positief effect hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dat is hard nodig nadat kinderen een tijd thuisonderwijs hebben gehad.

3.       De verbinding van andere vakken met cultuureducatie kan voor cognitieve opbrengsten zorgen.
Vooral kinderen in achterstandssituaties hebben meer vertraging opgelopen bij de leergroei.
Uitganspunten voor de nieuwe periode CmK zijn o.a. kansengelijkheid en integrale cultuureducatie. Een mooie gelegenheid om doelen van NPO te verbinden met doelen van het CmK programma.

4.       Kunstvakdocenten kunnen (extra) onderwijstijd op een zinvolle en effectieve manier invullen of de klas overnemen, zodat de leerkracht persoonlijke aandacht geeft aan leerlingen die dat nodig hebben.
Scholen maken zich zorgen waar zij het extra personeel vandaan moeten halen om de interventies uit te voeren. Inzet van kunstvakdocenten levert niet alleen ‘extra handen’ op, maar is ook gunstig voor de kwaliteit van cultuureducatie en een langdurige opbrengst van de interventies.

Hoe kunnen NPO en CmK elkaar versterken?

De adviseurs gaan graag in gesprek om samen te kijken hoe cultuureducatie een onderdeel kan zijn van NPO en om te bespreken hoe geplande doelen en activiteiten in het kader van CMK zouden kunnen aansluiten bij eventuele plannen voor cultuureducatie in het kader van NPO. We kunnen meedenken in het vast stellen van doelen die aansluiten op de gevonden hiaten bij de leerlingen. Op het moment dat het doel is vastgesteld kunnen we meedenken in het maken van een inhoudelijke keuze voor een interventie die past bij het doel en uiteraard aansluit bij de school en jullie visie. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van theaterlessen voor het aanpakken van taalachterstand. Voor het organiseren en uitvoeren van interventies kunnen culturele organisaties worden ingezet. Hiervoor kunnen de adviseurs vanuit het netwerk en de bestaande infrastructuur adviseren welke organisatie goed aansluit bij jullie school. De opbrengsten vallen of staan met de kwaliteit van de uitvoerders.

Tips

• Geef cultuureducatie een plaats in de schoolscan.

• Combineer noodzakelijke kortdurende interventies met activiteiten die aansluiten bij lopende ontwikkelingen in de school en op de lange termijn iets opleveren.

• Versterk wat je al doet: zoek verbinding tussen je cultuurbeleid, CmK en NPO.

• Zet cultuurpartners uit de omgeving in om te ondersteunen bij deze kortdurende interventies en lange termijn doelen.

• Versterk het onderwijs door specialisten in de school te halen.

• Ontlast leerkrachten door het inzetten van lokale vakdocenten.

• Ondersteuning kan gericht zijn op het hele team, maar ook op leerkrachten met een individuele hulpvraag.


Wij helpen je graag verder

We hebben de informatie in dit artikel gebaseerd op de Handreiking NPO van het LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst).

Omdat het advies m.b.t. het NPO een onderdeel is van de begeleiding binnen CmK, kost het je school niets en kan de combinatie NPO/CmK de jullie school juist veel opleveren.

Wil je meer weten over wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Neem dan contact op met je adviseur bij Cultuureducatiegroe